پیوت (Pivot) ⚡️ یا نقطه چرخش قیمت چیست؟

پیوت (Pivot) یا نقطه چرخش قیمت چیست؟ در بازارهای مالی، به دنبال تحلیل و پیش‌بینی روند قیمت‌ها می‌گردند. تجار و سرمایه‌گذاران موفق همواره از ابزارهای مختلفی استفاده می‌کنند تا قیمت‌های آینده را پیش‌بینی کنند و به نتیجه‌گیری بهتر برسند. پیوت، یکی از این ابزارهاست که به شما کمک می‌کند تا نقاط مهمی را در بازار تشخیص دهید که می‌توانید از آن‌ها برای تحلیل‌ها و تصمیم‌گیری‌های خود استفاده کنید.

Pivot در بازارهای مالی چیست؟

پیوت در اصطلاحات مالی به نقطه‌ای اطلاق می‌شود که می‌تواند به عنوان نقطه مهمی در تحلیل‌های بازار مورد استفاده قرار گیرد. این نقطه بر اساس روند قیمتی اصلی یک دارایی در یک بازه زمانی معین تعیین می‌شود و می‌تواند به عنوان نقطه تغییر جهت (ترند) در نمودار قیمت‌ها شناخته شود.

درک مفهوم نقطه پیوت

پیوت پیش‌بینی‌هایی درباره نقاط تغییر قیمت در بازار ارائه می‌دهد. این نقاط به عنوان محل‌های احتمالی برای تغییر روند قیمت‌ها معرفی می‌شوند و تحلیل‌ها بر اساس آن‌ها صورت می‌گیرد. پیوت‌ها به صورت خطوط روی نمودار قیمتی نمایش داده می‌شوند و نقاط تحت پوشش آن‌ها معمولاً اطلاعات مهمی از جمله سطح حمایت و مقاومت را ارائه می‌دهند.

نحوه محاسبه نقاط پیوت

محاسبه پیوت‌ها از طریق فرمول‌های خاصی صورت می‌گیرد. سه نوع رایج از پیوت‌ها عبارت‌اند از:

الف. تعیین نقاط پیوت استاندارد

محاسبه نقاط پیوت استاندارد

محاسبه نقاط پیوت استاندارد نیازمند متغیرهای مهمی مانند قیمت بازار اصلی (پایین، بالا، بسته) در یک بازه زمانی مشخص است. با استفاده از فرمول‌های خاص، نقاط پیوت استاندارد به صورت زیر محاسبه می‌شوند:

1. نقطه پیوت (Pivot Point) = (High + Low + Close) / 3

2. سطح حمایت اول (Support 1) = (2 × Pivot Point) – High

3. سطح مقاومت اول (Resistance 1) = (2 × Pivot Point) – Low

4. سطح حمایت دوم (Support 2) = Pivot Point – (High – Low)

5. سطح مقاومت دوم (Resistance 2) = Pivot Point + (High – Low)

6. سطح حمایت سوم (Support 3) = Low – 2 × (High – Pivot Point)

7. سطح مقاومت سوم (Resistance 3) = High + 2 × (Pivot Point – Low)

برای مثال، فرض کنید که در یک بازه زمانی، قیمت بازار اصلی (Close) 150، قیمت بالا (High) 160 و قیمت پایین (Low) 140 بوده است. حال با استفاده از فرمول‌های فوق می‌توان نقاط پیوت استاندارد را محاسبه کرد:

1. نقطه پیوت (Pivot Point) = (160 + 140 + 150) / 3 = 150

2. سطح حمایت اول (Support 1) = (2 × 150) – 160 = 140

3. سطح مقاومت اول (Resistance 1) = (2 × 150) – 140 = 160

4. سطح حمایت دوم (Support 2) = 150 – (160 – 140) = 130

5. سطح مقاومت دوم (Resistance 2) = 150 + (160 – 140) = 170

6. سطح حمایت سوم (Support 3) = 140 – 2 × (160 – 150) = 130

7. سطح مقاومت سوم (Resistance 3) = 160 + 2 × (150 – 140) = 170

ب . نقاط پیوت فیبوناچی

محاسبه نقاط پیوت فیبوناچی نیازمند متغیرهای مهمی مانند قیمت بازار اصلی (پایین، بالا، بسته) در یک بازه زمانی مشخص است. این نقاط با استفاده از نسبت‌های فیبوناچی و فرمول‌های خاصی محاسبه می‌شوند. دو نوع از نقاط پیوت فیبوناچی به شرح زیر هستند:

1. نقطه پیوت فیبوناچی (Fibonacci Pivot Point) = (High + Low + Close) / 3

2. سطح حمایت فیبوناچی (Fibonacci Support) = Pivot Point – (High – Low) × 0.382

3. سطح حمایت دوم فیبوناچی (Fibonacci Support 2) = Pivot Point – (High – Low) × 0.618

4. سطح مقاومت فیبوناچی (Fibonacci Resistance) = Pivot Point + (High – Low) × 0.382

5. سطح مقاومت دوم فیبوناچی (Fibonacci Resistance 2) = Pivot Point + (High – Low) × 0.618

برای مثال، فرض کنید که در یک بازه زمانی، قیمت بازار اصلی (Close) 150، قیمت بالا (High) 160 و قیمت پایین (Low) 140 بوده است. حال با استفاده از فرمول‌های فوق می‌توان نقاط پیوت فیبوناچی را محاسبه کرد:

1. نقطه پیوت فیبوناچی (Fibonacci Pivot Point) = (160 + 140 + 150) / 3 = 150

2. سطح حمایت فیبوناچی (Fibonacci Support) = 150 – (160 – 140) × 0.382 = 144.6

3. سطح حمایت دوم فیبوناچی (Fibonacci Support 2) = 150 – (160 – 140) × 0.618 = 139.2

4. سطح مقاومت فیبوناچی (Fibonacci Resistance) = 150 + (160 – 140) × 0.382 = 155.4

5. سطح مقاومت دوم فیبوناچی (Fibonacci Resistance 2) = 150 + (160 – 140) × 0.618 = 160.8

پ. نقاط پیوت کاماریلا

محاسبه نقاط پیوت کاماریلا نیازمند متغیرهای مهمی مانند قیمت بازار اصلی (پایین، بالا، بسته) در یک بازه زمانی مشخص است. با استفاده از فرمول‌های خاص، نقاط پیوت کاماریلا به صورت زیر محاسبه می‌شوند:

1. نقطه پیوت کاماریلا (Camarilla Pivot Point) = (High + Low + Close) / 3

2. سطح حمایت اول کاماریلا (Camarilla Support 1) = Close – (High – Low) × 1.0833 / 6

3. سطح حمایت دوم کاماریلا (Camarilla Support 2) = Close – (High – Low) × 1.1666 / 6

4. سطح حمایت سوم کاماریلا (Camarilla Support 3) = Close – (High – Low) × 1.2500 / 6

5. سطح حمایت چهارم کاماریلا (Camarilla Support 4) = Close – (High – Low) × 1.5000 / 6

6. سطح مقاومت اول کاماریلا (Camarilla Resistance 1) = Close + (High – Low) × 1.0833 / 6

7. سطح مقاومت دوم کاماریلا (Camarilla Resistance 2) = Close + (High – Low) × 1.1666 / 6

8. سطح مقاومت سوم کاماریلا (Camarilla Resistance 3) = Close + (High – Low) × 1.2500 / 6

9. سطح مقاومت چهارم کاماریلا (Camarilla Resistance 4) = Close + (High – Low) × 1.5000 / 6

برای مثال، فرض کنید که در یک بازه زمانی، قیمت بازار اصلی (Close) 150، قیمت بالا (High) 160 و قیمت پایین (Low) 140 بوده است. حال با استفاده از فرمول‌های فوق می‌توان نقاط پیوت کاماریلا را محاسبه کرد:

1. نقطه پیوت کاماریلا (Camarilla Pivot Point) = (160 + 140 + 150) / 3 = 150

2. سطح حمایت اول کاماریلا (Camarilla Support 1) = 150 – (160 – 140) × 1.0833 / 6 = 144.333

3. سطح حمایت دوم کاماریلا (Camarilla Support 2) = 150 – (160 – 140) × 1.1666 / 6 = 142.166

4. سطح حمایت سوم کاماریلا (Camarilla Support 3) = 150 – (160 – 140) × 1.2500 / 6 = 140

5. سطح حمایت چهارم کاماریلا (Camarilla Support 4) = 150 – (160 – 140) × 1.5000 / 6 = 136.833

6. سطح مقاومت اول کاماریلا (Camarilla Resistance 1) = 150 + (160 – 140) × 1.0833 / 6 = 155.666

7. سطح مقاومت دوم کاماریلا (Camarilla Resistance 2) = 150 + (160 – 140) × 1.1666 / 6 = 157.833

8. سطح مقاومت سوم کاماریلا (Camarilla Resistance 3) = 150 + (160 – 140) × 1.2500 / 6 = 160

9. سطح مقاومت چهارم کاماریلا (Camarilla Resistance 4) = 150 + (160 – 140) × 1.5000 / 6 = 163.166

یک مثال برای پیوت

بیایید یک مثال ساده از استراتژی پیوت در بازار فارکس (ارزهای خارجی) را بررسی کنیم:

فرض کنید قیمت‌های زوج ارز EUR/USD در بازار فارکس به شرح زیر باشند:

– قیمت بازار اصلی (Close): 1.2000

– قیمت بالای روز (High): 1.2100

– قیمت پایین روز (Low): 1.1900

حال با استفاده از فرمول‌های محاسبه نقاط پیوت، می‌توانیم این نقاط را محاسبه کنیم:

۱. نقطه پیوت (Pivot Point) = (1.2100 + 1.1900 + 1.2000) / 3 = 1.2000

با توجه به محاسبات، نقطه پیوت معادل با 1.2000 خواهد بود.

حالا فرض کنید که قیمت‌ها به سمت نقطه پیوت حرکت می‌کنند و به آن جذب می‌شوند. به عبارت دیگر، قیمت بازار از سطح پیوت به بالا حرکت می‌کند و به عنوان نقطه جذب می‌شود.

با توجه به این مثال، یک تریدر می‌تواند با دیدن حرکت قیمت به سمت نقطه پیوت، به عنوان نقطه ورود به معامله خرید اقدام کند. در این صورت، امیدوار است که قیمت بازار ادامه حرکت به سمت بالا را پیدا کند و تا سطح‌های مقاومت بالاتر ادامه دهد.

البته، برای انجام معامله موفق با استفاده از استراتژی پیوت، نیازمند تجزیه و تحلیل دقیق‌تر از بازار و استفاده از تکنیک‌های مدیریت ریسک است. همچنین، نیازمند تمرین و تجربه برای اجرای این استراتژی به صورت موفق‌آمیز می‌باشد.

استفاده از نقطه پیوت در معامله

استفاده از پیوت‌ها در معاملات و تحلیل‌های بازار بسیار مرسوم است. بازاریابی با تکیه بر این نقاط مهم می‌توانند نقاط ورود و خروج مناسبی را در معاملات خود انتخاب کنند.

سطوح حمایت و مقاومت

در تحلیل‌های مبتنی بر پیوت‌ها، دو مفهوم مهم به نام‌های “سطح حمایت” و “سطح مقاومت” مطرح می‌شوند. سطح حمایت به عنوان حدی که قیمت به آن نمی‌افتد و سعی در کاهش می‌کند شناخته می‌شود، در حالی ک

ه سطح مقاومت نقطه‌ای است که قیمت به آن نمی‌رسد و در حالت صعودی می‌ماند.

استراتژی های نقطه پیوت

برای بهره‌برداری از پیوت‌ها در معاملات، استراتژی‌های مختلفی وجود دارد که می‌توان از آن‌ها استفاده کرد.

الف. استراتژی شکست پیوت

استراتژی شکست پیوت یکی از روش‌های موثر در تجارت بازارهای مالی است که بر اساس نقاط پیوت استاندارد یا فیبوناچی محاسبه می‌شود. این استراتژی به کاربران امکان می‌دهد از شکست یک سطح حمایت یا مقاومت مهم به عنوان نقطه ورود به معاملات بهره‌برده و از روند قیمت‌ها در جهت معاملات خود بهره‌مند شوند.

روش اجرای استراتژی شکست پیوت به صورت زیر است:

۱. تشخیص نقاط پیوت: ابتدا نقاط پیوت استاندارد یا فیبوناچی را بر اساس فرمول‌های محاسبه‌شده مشخص می‌کنیم. این نقاط مهم را به عنوان سطح‌های حمایت و مقاومت در نظر می‌گیریم.

۲. تشخیص نقاط شکست: بررسی می‌کنیم که آیا قیمت‌ها می‌توانند از سطح‌های حمایت یا مقاومت اصلی عبور کنند یا خیر. اگر قیمت‌ها از این سطح‌ها عبور کنند، به این نقطه شکست پیوت می‌گوییم.

۳. نقطه ورود: با شکست یک سطح حمایت یا مقاومت، می‌توانید به عنوان نقطه ورود به معاملات اقدام کنید. اگر قیمت از سطح حمایت شکسته شده به بالا بروید، می‌توانید به عنوان نقطه ورود خرید اقدام کنید. از طرف دیگر، اگر قیمت از سطح مقاومت شکسته شده به پایین بروید، می‌توانید به عنوان نقطه ورود فروش اقدام کنید.

۴. مدیریت معامله: پس از ورود به معامله، باید مدیریت معامله را به خوبی انجام دهید. این شامل قرار دادن تریلینگ‌استاپ، تعیین سطوح تراکم برای سوددهی و مدت زمان انتظار معامله است.

۵. خروج از معامله: وقتی که قیمت به سطوح سوددهی یا تریلینگ‌استاپ می‌رسد، باید از معامله خارج شوید و سود یا ضرر خود را ثبت کنید.

ب. استراتژی جذب پیوت

استراتژی جذب پیوت یکی از روش‌های موثر در تجارت بازارهای مالی است که بر اساس نقاط پیوت استاندارد یا فیبوناچی محاسبه می‌شود. این استراتژی به کاربران امکان می‌دهد از نقاط حمایت یا مقاومت مهم به عنوان نقطه ورود به معاملات بهره‌برده و از روند قیمت‌ها در جهت معاملات خود بهره‌مند شوند.

روش اجرای استراتژی جذب پیوت به صورت زیر است:

۱. تشخیص نقاط پیوت: ابتدا نقاط پیوت استاندارد یا فیبوناچی را بر اساس فرمول‌های محاسبه‌شده مشخص می‌کنیم. این نقاط مهم را به عنوان سطح‌های حمایت و مقاومت در نظر می‌گیریم.

۲. تشخیص نقاط جذب: بررسی می‌کنیم که آیا قیمت‌ها به سطح‌های حمایت یا مقاومت اصلی نزدیک می‌شوند یا خیر. اگر قیمت‌ها به این سطح‌ها نزدیک شوند و از آن‌ها بازگشت کنند، به این نقطه جذب پیوت می‌گوییم.

۳. نقطه ورود: با جذب قیمت‌ها به سطح‌های حمایت یا مقاومت، می‌توانید به عنوان نقطه ورود به معاملات اقدام کنید. اگر قیمت از سطح حمایت جذب شده به بالا بروید، می‌توانید به عنوان نقطه ورود خرید اقدام کنید. از طرف دیگر، اگر قیمت از سطح مقاومت جذب شده به پایین بروید، می‌توانید به عنوان نقطه ورود فروش اقدام کنید.

۴. مدیریت معامله: پس از ورود به معامله، باید مدیریت معامله را به خوبی انجام دهید. این شامل قرار دادن تریلینگ‌استاپ، تعیین سطوح تراکم برای سوددهی و مدت زمان انتظار معامله است.

۵. خروج از معامله: وقتی که قیمت از سطوح سوددهی یا تریلینگ‌استاپ بگذرد، باید از معامله خارج شوید و سود یا ضرر خود را ثبت کنید.

مزایای استفاده از Pivot Points

استفاده از پیوت‌ها بسیاری از مزایایی دارد که شامل موارد زیر می‌شوند:

– شناسایی نقاط حمایت و مقاومت مهم

– پیش‌بینی روند قیمت‌ها

– انتخاب بهترین نقاط ورود و خروج از معاملات

محدودیت ها و ریسک ها

هر چند پیوت‌ها ابزاری مفید هستند، اما محدودیت‌ها و ریسک‌های خاص خود را دارند:

– قیمت‌ها ممکن است به طور غیرمنتظره‌ای تغییر کنند

– استفاده نادرست از پیوت‌ها می‌تواند به نتایج ناخوشایند منجر شود

نکاتی برای استفاده موثر از Pivot Points

برای بهره‌برداری بهتر از پیوت‌ها، رعایت موارد زیر مهم است:

– استفاده از پیوت‌ها در ترکیب با ابزارهای دیگر

– مدیریت ریسک مناسب

– تمرکز بر روند کلی بازار

نتیجه

پیوت یا نقطه چرخش قیمت یک ابزار مهم برای تحلیل و پیش‌بینی روند بازارهاست. از طریق محاسبه پیوت‌ها و استفاده از استراتژی‌های مختلف می‌توانید در معاملات خود موفقیت بیشتری را به دست آورید و تصمیم‌گیری‌های بهتری انجام دهید.

سوالات متداول

1. آیا استفاده از پیوت‌ها در همه بازارها موثر است؟

بله، پیوت‌ها در اکثر بازارهای مالی می‌توانند موثر باشند، اما باید با شرایط خاص هر بازار آشنا باشید.

2. آیا پیوت‌ها به تنهایی کافی هستند؟

خیر، پیوت‌ها تنها یکی از ابزارهای تحلیلی هستند و باید با ابزارهای دیگر ترکیب شوند تا به نتیجه‌گیری بهتر برسید.

3. آیا معاملات بر اساس پیوت‌ها همیشه موفق هستند؟

نه، همانطور که در هر معامله دیگر، ریسک‌های خاص خود را دارند و ممکن است نتایج مختلفی داشته باشند.

4. آیا پیوت‌ها برای معاملات در بازار فارکس مناسب هستند؟

بله، پیوت‌ها در بازار فارکس هم می‌توانند بسیار موثر باشند و به تحلیل‌های دقیق‌تری دسترسی دهند.

5. آیا استراتژی پیوت برای تمام معامله‌گران مناسب است؟

نه، هر معامله‌گری ممکن است استراتژی‌های مختلفی را بر اساس تجربه و استایل ترجیحی خود انتخاب کند. استفاده از استراتژی پیوت به تنهایی نیازمند مطالعه و تمرین مداوم است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *